Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Aktualności

ORCID

Autorzy nadsyłający prace do czasopism UMW są zobowiązani do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to popularne narzędzie cyfrowe służące do identyfikacji autora oraz jego pracy badawczej w komunikacji naukowej. Numer ORCID można uzyskać bezpłatnie, rejestrując się na stronie: https://orcid.org/.

Zmiana wersji pierwotnej

Od 1 stycznia 2017 roku wersją pierwotną wszystkich opublikowanych artykułów jest wersja elektroniczna.

 

Dążąc do umiędzynarodowienia naszego kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, a tym samym poszerzenia grona odbiorców, pragniemy poinformować, że wszystkie artykuły w języku polskim przesłane do Redakcji od 1 stycznia 2019 r. są tłumaczone na język angielski w ramach umowy 747/P-DUN/2019 podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wersja PDF zostanie zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.