Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2018, tom 8, nr 4, październik-grudzień, str. 269–276

doi: 10.17219/pzp/91608

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Satysfakcja z pracy w opinii badanych pielęgniarek

Job satisfaction in the opinion of surveyed nurses

Anna Gawęda1,A,C,D,E,F, Anna Śnieżek2,A,B,C, Bogusława Serzysko1,3,E,F

1 Wydział Opieki Zdrowotnej, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, Ruda Śląska, Polska

2 absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska, Polska

3 Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiele osób spędza w pracy sporą część życia. Na satysfakcję z pracy wpływ wywierają nie tylko czynniki zewnętrzne, ale również wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych można zaliczyć m.in. możliwość zdobywania wiedzy, poziom odpowiedzialności w pracy oraz docenianie przez przełożonych. Satysfakcja, w tym także satysfakcja z pracy, rozumiana jest również jako możliwość realizowania przez jednostkę swoich potrzeb, celów, wartości i przekonań.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii badanych pielęgniarek na temat satysfakcji z pracy i czynników mogących mieć na nią wpływ.
Materiał i metody. Badaniem objęto 100 pielęgniarek zatrudnionych w jednym ze szpitali specjalistycznych województwa śląskiego. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano autorską anonimową ankietę.
Wyniki. Dobre relacje ze współpracownikami były głównym źródłem zadowolenia dla ankietowanych (52%). Badani wymieniali również w tym kontekście pewność zatrudnienia (42%) i dobrą atmosferę w pracy (40%). Zdecydowanie najwięcej respondentów (76%) wskazało na biurokrację/formalizm jako czynniki najbardziej przeszkadzające im w pracy. Znaczna część (89%) ankietowanych nie wyrażała chęci zmiany miejsca pracy. Większość (71%) respondentów była zdania, że wykonywana przez nich praca jest raczej satysfakcjonująca.
Wnioski. Wykazano istotną zależność pomiędzy wiekiem ankietowanych a ich satysfakcją z wykonywanej pracy oraz pomiędzy stażem pracy ankietowanych a chęcią zmiany miejsca pracy.

Abstract

Background. Work is a place where many people spend a large part of their lives. Not only external but also internal factors influence job satisfaction. Internal factors include, among others, the opportunity to acquire knowledge, the level of responsibility at work and the appreciation by superiors. Satisfaction, including job satisfaction, is also understood as the possibility for the individual to fulfill his or her needs and goals, and actualize values and beliefs.
Objectives. The aim of the conducted research was to survey the nurses’ opinions about job satisfaction and to indicate factors that can affect it.
Material and Methods. The research involved 100 nurses employed in one of the specialist hospitals in Silesian voivodeship. The study was carried out using a diagnostic opinion poll; the specific research tool was an anonymous survey designed by the authors.
Results. Good relations with co-workers were the main source of job satisfaction for the respondents (52%). Security of employment (42%) and a good working atmosphere (40%) were also mentioned. Definitely the highest number of respondents (76%) indicated bureaucracy/formalism as the most hindering factors at the workplace. The majority (89%) of respondents did not want to change their place of work and most (71%) of them were of the opinion that their work was rather satisfying.
Conclusion. A significant relationship was found between the age of the respondents and satisfaction with the work performed, and between the job seniority of the respondents and the willingness to change the workplace.

Słowa kluczowe

satysfakcja, pielęgniarka, praca

Key words

work, satisfaction, nurse

Piśmiennictwo (18)

 1. Krzos A, Charzyńska-Gula M, Stanisławek A, Szadowska-Szlachetka Z, Rząca M. Analiza czynników wpływających na zadowolenie bądź niezadowolenie z pracy pielęgniarek pod koniec kariery zawodowej. J Health Sci. 2014;4(5):11–24. http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-7612a30c-6d68-46e2-97dd-690c292e585b/c/2014_04_05__011-024_708.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 2. Juchnowicz M, red. Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Kraków, Polska: Wolters Kluwer; 2009.
 3. Springer A. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania. 2011;9(4):162–180. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7cd6236c-5261-4c54-9a68-926e74637d2f/c/pz_4_2011-1_springer.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 4. Siuta-Stolarska B, Siuta-Brodzińska M. Wartości a satysfakcja zawodowa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. 2011;2(160):333–349. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0013-0080/c/httpwww_wso_wroc_plimagesplikiwpikbnzn2011zn2201124siuta-stolarska.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 5. Zielińska-Więczkowska H, Buśka A. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska. Piel XXI w. 2010;3–4(32–33):5–8.
 6. Kędra E, Sanak K. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Piel Zdr Publ. 2013;3(2):119–132.
 7. Ostrowicka M, Walewska-Zielecka B, Olejniczak D. Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2013;11(2):191–209.
 8. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych z podziałem na płeć oraz liczba pielęgniarek i położnych, które mają przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu – stan na 2016-12-31.http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/12/Liczba-zarejestrowanych-stan-na-2016-12-31.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 9. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych. http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat/2730-statystyki-sa-nieublagane-z-rokuna-rok-mimo-ze-rosnie-liczba-zarejestrowanych-pielegniarek-ipoloznych-chetnych-do-ksztalcenia-sie-w-tych-zawodach-wciaz-ubywa-dowodem-jest-wzrost-sredniej-wieku-osob-wykonujacych-te-zawody-2. Dostęp 19.10.2018.
 10. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych z Polsce do roku 2020. Warszawa, Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych; 2010. http://ww.izbapiel.org.pl/attachments/article/1782/Wstepna.ocena.zasobow.kadrowych.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Możliwości zapewnienia opieki pielęgniarskiej i położniczej w Polsce – diagnoza i perspektywy. Warszawa, Polska: Instytut Zdrowia i Demokracji; 2017. http://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/08/Debata-IZiD-raport.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 12. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Struktura wieku zarejestrowanych pielęgniarek i położnych. http://nipip.pl/struktura-wieku. Dostęp 19.10.2018.
 13. Andruszkiewicz A. Typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek. Probl Pielęg. 2007;15(2–3):157–166.
 14. Widerszal-Bazyl M. Źródła stresu i satysfakcji w pracy pielęgniarki – czy istnieje polska specyfika? Materiały konferencyjne – pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT. Warszawa, Polska: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; 2005:5–17.
 15. Zajkowska E, Marcinowicz L. Elementy satysfakcji zawodowej pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Zdr Publ. 2005;115(3):274–278.
 16. Pawlik J, Schneider-Matyka D, Jurczak A, Szkup M, Grochans E. Ocena satysfakcji zawodowej pielęgniarek zatrudnionych w Polsce i Norwegii. Hygeia Public Health. 2017;52(3):249–254. http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2017/hyg-2017-3-249.pdf. Dostęp 19.10.2018.
 17. Kosińska M, Pilarz Z. Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania. Ann UMCS. 2005;60(supl 16)236:46–53.
 18. Wołowska A. Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników. Rocznik Andragogiczny. 2013;20:119–132.