Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2018, tom 8, nr 1, styczeń-marzec, str. 61–66

doi: 10.17219/pzp/75491

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Rola pielęgniarki w opiece domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie

The role of a nurse in home care of mechanically ventilated patients

Anna Mirczak1,A,B,C,D,E,F

1 Katedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków

Streszczenie

Liczba pacjentów wentylowanych mechanicznie w środowisku domowym sukcesywnie wrasta. Są to osoby, które z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej potrzebują ciągłej respiratoterapii w celu prawidłowej wymiany gazowej w płucach. Wentylacja mechaniczna pacjentów w środowisku domowym jest szansą dla wszystkich osób, których życie uzależnione jest od respiratora. Jest to również duże wyzwanie opiekuńcze dla najbliższych, którzy od momentu wypisania członka rodziny ze szpitala muszą przeorganizować swoje dotychczasowe życie, aby zapewnić choremu adekwatną pomoc i wsparcie. Cele, jakie powinny przyświecać opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, to: wydłużenie życia w dobrej jakości, organizacja środowiska domowego pacjenta (zasobów ludzkich i rzeczowych), poprawa funkcjonowania fizycznego i psychicznego, zmniejszenie ryzyka powikłań i przedwczesnej śmierci oraz obniżenie kosztów opieki. Domowa opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie sprawowana jest przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, w którym pielęgniarka anestezjologiczna odgrywa kluczową rolę. Musi być ekspertem w diagnozowaniu i zarządzaniu potrzebami chorego oraz wspierać jego rodzinę. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie roli pielęgniarki w domowej opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie.

Abstract

Patients requiring mechanical ventilation in home environment are systematically increasing in number. These are people who, because of their chronic respiratory failure, are in need of continuous respiratory therapy to ensure proper gas exchange in their lungs. Mechanical ventilation of patients in home environment is a unique opportunity for all those whose lives depend on a ventilator. It is also a great caring challenge for family caregivers, as they have to reorganize their lives to give the patient adequate help and support. Home care of a ventilator-dependent patient should be focused on prolonging the patient’s life and improving its quality, organizing their home environment (human and material resources), improving their physical and mental functioning, reducing the risk of complications and premature mortality, and reducing the cost of care. Home care for a ventilator-dependent patient is provided by a multidisciplinary team, in which an anesthesiology nurse plays the key role. The nurse must be an expert in diagnosing and managing the needs of the patient, and should support the family caregivers. The aim of this publication was to present the role of a nurse in home care of mechanically ventilated patients.

Słowa kluczowe

domowe wspomaganie wentylacji, wentylacja nieinwazyjna, wentylacja inwazyjna, pielęgniarka anestezjologiczna

Key words

home assisted mechanical ventilation, noninvasive ventilation, invasive ventilation, anesthesiology nurse

Piśmiennictwo (18)

 1. Szkulmowski Z. Techniki wentylacji płuc. W: Kusza K, red. Układ sercowo-naczyniowy. Bydgoszcz–Poznań: UNI-DRUK; 2008.
 2. Nasiłowski J, Szkulmowski Z, Migdał M, et al. Rozpowszechnienie wentylacji mechanicznej w warunkach domowych w Polsce. Pneumonol Alergol Pol. 2010;78(6):392–398.
 3. O’Donohue WJ, Giovannoni RM, Goldberg AI. Long-term mechanical ventilation: Guidelines for management in the home and at alternate community sites: Report of the Ad Hoc Committee, Respiratory Care Section, American College of Chest Physicians. Chest. 1986;90(Supl 1):1S–37S.
 4. Dz.U. Rzeczpospolitej Polskiej. Poz. 1480. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001480/O/D20131480.pdf. Opublikowano 9.12.2013. Dostęp 30.03.2017.
 5. NFZ. Zarządzenie nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6.11.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-602016dsoz,6500.html. Opublikowano 6.11.2014. Dostęp 30.03.2017.
 6. NIPIP. Uchwała Nr 103/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia katalogu świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich i położniczych realizowanych przez pielęgniarkę/położną poz. http://arch.nipip.pl/index.php/prawo/uchwaly/naczelnych-rad/w-roku-2013/299-posiedzenie-nrpip-w-czerwcu-2013-r/2214-uchwala-nr-103-vi-2013-wsprawie-przyjecia-katalogu-swiadczen-zdrowotnych-i-czynnoscipielegniarskich-i-polozniczych-realizowanych-przez-pielegniarkepolozna-poz. Opublikowano 7.08.2013. Dostęp 30.03.2017.
 7. WHO. The Solid Facts. Health Literacy 2013. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/ e96854.pdf. Dostęp 19.02.2016.
 8. Nutbeam D. Literacies across the lifespan: Health literacy. Lit Numer Stud. 1999;9(2):47–55.
 9. Iwanowicz E. „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Med Pr. 2009;60(5):427–437.
 10. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, et. al. Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems, single volume. St. Louis, MO: Elsevier Health Sciences; 2014.
 11. Pilch D, Kowalski A, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Stanisławska M, Grochans E. Nursing problems of patients receiving home mechanical ventilation. JPHNMR. 2015;132(1):26–31.
 12. Kózka M. Standardy opieki nad chorym z niewydolnością oddechową. W: Kózka M, red. Stany zagrożenia życia: Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Kraków: WUJ; 2001:49–61.
 13. Murphy NA, Christian B, Caplin DA, Young PC. The health of caregivers for children with disabilities: Caregiver perspectives. Child Care Health Dev. 2007;33(2):180–187.
 14. Takai M, Takahashi M, Iwamitsu Y, et. al. The experience of burnout among home caregivers of patients with dementia: Relations to depression and quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2009;49(1):e1–e5.
 15. Evans R, Catapano M, Brooks D, Goldstein R, Avendano M. Family caregiver perspectives on caring for ventilator-assisted individuals at home. Can Respir J. 2012;19(6):373–379.
 16. NFZ. Zarządzenie Nr 89/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2006 roku w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa”. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-892006,2250.html. Opublikowano 19.06.2006. Dostęp 30.03.2017.
 17. Thome B, Dykes AK, Hallberg IR. Home care with regard to definition, care recipients, content and outcome: systematic literature review. J Clin Nurs. 2003;12(6):860–872.
 18. Szkulmowski Z. Wentylacja mechaniczna w domu: Doświadczenia Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Anest Intens Ter. 2003;35:185–188.