Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69,56
Ogólny współczynnik odrzuceń – 24,41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodyczność – kwartalnik

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2018, tom 8, nr 1, styczeń-marzec, str. 27–32

doi: 10.17219/pzp/75494

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Pobierz cytowania:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Satysfakcja z życia w kontekście życia zawodowego pielęgniarek

Satisfaction with life in the context of professional life of nurses

Ewa Kupcewicz1,A,B,C,D,E,F, Wojciech Szczypiński1,A,B,C,D, Alina Kędzia1,E,F

1 Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn

Streszczenie

Wprowadzenie. Satysfakcja z życia, pozytywne uczucia i brak uczuć negatywnych stanowią 3 ważne elementy subiektywnego dobrego samopoczucia.
Cel pracy. Analiza poczucia satysfakcji z życia oraz poznanie wpływu czynników socjodemograficznych i związanych ze środowiskiem pracy na poziom satysfakcji pielęgniarek z ich życia zawodowego.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 110 pielęgniarek. Do pomiaru zmiennych zastosowano autorski kwestionariusz zawierający pytania o dane socjodemograficzne i związane ze środowiskiem pracy. Do analizy poczucia satysfakcji z życia użyto SWLS. Materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.
Wyniki. Ogólny wskaźnik zadowolenia z życia pielęgniarek wynosił 21 ±5 i był porównywalny z wynikiem uzyskanym podczas badań normalizacyjnych. Analiza wykazała, że 35,45% badanych określiło poziom satysfakcji z życia jako przeciętny, a taki sam odsetek (35,45%) uznał, że ma wysoki poziom satysfakcji. Stwierdzono istotny statystycznie wpływ czynników, takich jak: stan cywilny (p < 0,02), wykształcenie (p < 0,005), sytuacja materialna (p < 0,002), relacje ze współpracownikami (p < 0,0001) oraz relacje z przełożonymi (p < 0,009) na poziom satysfakcji z życia. Wiek, miejsce zamieszkania, forma zatrudnienia, liczba lat pracy i system pracy nie oddziaływały istotnie na poczucie satysfakcji z życia pielęgniarek.
Wnioski. Niekorzystnie na poziom satysfakcji z życia pielęgniarek wpływają przede wszystkim czynniki związane ze środowiskiem pracy, np.: trudna sytuacja finansowa, niepoprawne relacje interpersonalne ze współpracownikami i złe stosunki z bezpośrednim przełożonym.

Abstract

Background. A sense of satisfaction with life, positive feelings and lack of negative emotions are the 3 important elements of subjective well-being.
Objectives. The study was conducted to analyze the life satisfaction and the impact of sociodemographic and work environment factors affecting satisfaction with life in the context of professional life of nurses.
Material and Methods. The study included 110 nurses. A survey questionnaire developed by the author was used to measure the variables; it contained questions about the sociodemographic and work environment data. To study the sense of satisfaction with life, SWLS was used. The empirical material was analyzed statistically. The level of significance was set at p < 0.05.
Results. The overall satisfaction with life rate among nurses was 21 ±5 and it was comparable to the results obtained during testing. In the study group, 35.45% of the respondents described their level of satisfaction with life as mediocre and the same percentage (35.45%) considered it as high. It was found that factors such as marital status (p < 0.02), education level (p < 0.005), material situation (p < 0.002), relationships with colleagues (p < 0.0001) and relations with the supervisor (p < 0.009) had a statistically significant influence on the level of life satisfaction. Age, place of residence, form of employment, years of experience, and work system had no significant impact on the sense of life satisfaction among nurses.
Conclusion. The level of satisfaction with life is mainly influenced by factors related to the working environment, such as poor financial situation, interpersonal relationships in the workplace and relations with the immediate supervisor.

Słowa kluczowe

pielęgniarka, satysfakcja z życia, środowisko pracy

Key words

nurse, life satisfaction, work environment

Piśmiennictwo (23)

 1. Finogenow M. Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i dobrostanemocjonalny osób w wieku emerytalnym. Psychologia społeczna. 2013;8(3):346–353.
 2. Shin DC, Johnson DM. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Soc Indic Res. 1978;5(1–4):475–492.
 3. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2009:128–136.
 4. Wróbel M, Finogenow M. Emocje i motywacja. W: Bielawska-Batorowicz E, red. Człowiek i ludzie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. 2012;52–89.
 5. Jachimowicz V, Kostka T. Satysfakcja z życia starszych kobiet. Ginekol Prakt. 2009;17(3):27–32.
 6. Sirgy MJ. Materialism and quality of life. Soc Indic Res. 1998;43(3):227–260.
 7. Ryan L, Dziurawiec S. Materialism and its relationship to life satisfaction. Soc Indic Res. 2001;55(2):185–197.
 8. Saunders S, Munro D. The construction and validation of a consumer orientation questionnaire (SCOI) designed to measure Fromm’s „marketing character” in Australia. Soc Beh Person. 2000;28(3):219–240.
 9. Swinyard RW, Kau AK, Phua HY. Happiness, materialism, and religious experience in the US and Singapore. J Happ Stud. 2001;2(1):13–32.
 10. Kau AK, Kwon TS, Wirtz J. The influence of materialistic inclination on values, life satisfaction and aspiration: An empirical analysis. Soc Indicat Res. 2000;49(3):317–333.
 11. Mudyń K, Pietras K. Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia. 2007;1(140):5–25.
 12. Lee H, Hwang S, Kim J, Daly B. Predictors of life satisfaction of Korean nurses. J Adv Nurs. 2004;48(6):632–641.
 13. Mrayyan MT. Jordanian nurses’ job satisfaction and intent to stay: Comparing teaching and non teaching hospitals. J Prof Nurs. 2007;23(3):125–136.
 14. Wysokiński M, Fidecki W, Walas L, et al. Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Probl Pielęg. 2009;17(3):167–172.
 15. Kunecka D. Satysfakcja pracownika a jakość usług medycznych. Probl Hig Epidemiol. 2010;91(3):451–457.
 16. Andruszkiewicz A. Typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek. Probl Pielęg. 2007;15(2–3):159–160.
 17. Mastalerz M. Zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD): Remedium – profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Remedium 2010;1:22–23.
 18. Sowińska K, Kresowicz K, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek. Probl Pielęg. 2012; 20(3):361–368.
 19. Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, et al. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Probl Pielęg. 2011;19(3):307–314.
 20. Modzelewska T, Kulik TB. Stres zawodowy jako nieodłączny element zawodów profesjonalnego pomagania: Sposoby radzenia sobie ze stresem w opinii pielęgniarek. Annales UMCS. 2003;58(Supl 13):311–315.
 21. Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Pielęg. 2008;16(3):273–279.
 22. Tartas M, Derewicz G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym: hospicjum oraz chirurgii ogólnej. Fam Med Prim Care Rev. 2008;10:713–717.
 23. Dębska G, Pasek M, Wilczek-Rużyczka E. Obciążenia psychiczne i wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w różnych specjalnościach zawodowych. Hygeia public health. 2014;49(1):113–119.