Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2016, vol. 6, nr 2, April-June, p. 137–142

doi: 10.17219/pzp/61709

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Uwarunkowania wyboru zawodu ratownika medycznego

Conditions of Occupational Choice of Paramedics

Beata Kudłacik1,A,D,F, Małgorzta Fraś1,A,D,F, Tomasz Ilczak1,B, Michał Ćwiertnia1,C, Bogusława Ryś1,E

1 Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno- -Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

Streszczenie

Wprowadzenie. Wybór zawodu i wyobrażenie o nim to dla młodego człowieka, stojącego na początku swojej drogi życiowej, niełatwe zadanie. Oczekiwania względem realizacji planów życiowych i zawodowych są w znacznej mierze determinowane przez wpływ rodziców, dotychczasowy proces wychowania i nauczania oraz własne obserwacje, oceny i istniejące w społeczeństwie stereotypy. Wybranie zawodu zgodnie z oczekiwaniami oraz wyobrażeniami daje możliwość samorealizacji, spełnienia oraz pełnej satysfakcji i chęci dalszego rozwoju warsztatu zawodowego.
Cel pracy. Rozpoznanie determinantów wyboru zawodu ratownika medycznego wśród absolwentów kierunku ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 80 absolwentów licencjackich studiów, którzy ukończyli kierunek ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej w latach 2012–2013. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Zawód ratownika medycznego daje zdecydowanej większości respondentów satysfakcję ze świadczenia stałej pomocy i opieki ludziom – 81% oraz pozwala na łagodzenie i zmniejszanie cierpienia ludzi chorych – 80%. Zmusza ponadto do stałego pogłębiania wiedzy – 98,7%. Wyboru tego samego kierunku ponownie dokonałoby 82,5%, a 17,5% rozpoczęłoby inne studia. Pracę w zawodzie ratownika deklarowało 72,5% ankietowanych, a tylko 27,5% myśli o zmianie zawodu. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego wyraziła zdecydowana większość – 75%.
Wnioski. O wyborze zawodu ratownika medycznego decydują głównie motywy o charakterze autotelicznym. Absolwenci studiów kierunku ratownictwo medyczne planują znalezienie pracy na terenie kraju.

Abstract

Background. The choice of an occupation and imagining what it would entail is not an easy task for a young person beginning their adult life. Expectations regarding the fulfillment of life and professional goals are to a large extent determined by parental influence, upbringing and educational processes and the person’s own observations, judgments and stereotypes existing in the society. Choosing a profession according to expectations and the perception of it gives the opportunity of self-fulfillment, the feeling of accomplishment and full satisfaction as well as a desire to further develop professional competence.
Objectives. The purpose of this survey was to identify the indicators determining the choice of a paramedic profession.
Material and Methods. The survey was conducted on a group of 80 graduates of undergraduate studies at the Faculty of Emergency Medical Services in the Department of Health Sciences at ATH in Bielsko-Biała, conducted between 2012 and 2013, using diagnostic poll and the authors questionnaire as the survey methods.
Results. For the vast majority of responders, paramedic occupation is a profession that gives satisfaction from providing continuous help and care to people (81%) and which gives the opportunity to ease and reduce the suffering of sick people (80%). It also forces the employee to constantly deepen their knowledge (98.7%). 82.5% of responders would choose again the same faculty, while 17.5% would make another choice. 72.5% declared intention to work jednoas a paramedic and only 27.5% consider changing the profession. A decisive majority (75%) declared the readiness to upgrade their qualifications and take part in in-service training.
Conclusion. Autotelic motives dominate among the reasons for the choice of the paramedic profession. The graduates of medical rescue studies plan to find employment in their own country..

Słowa kluczowe

ratownik medyczny, kwalifikacje zawodowe, wybór zawodu

Key words

paramedic, professional competences, career choice

References (19)

 1. Gidens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2012, 6, 834–835.
 2. Ogórek-Tęcza B., Zalewska-Puchała J.: Wartość idealizacji dla funkcjonowania człowieka w zawodach o charakterze służb społecznych. Ann. UMCS Sect. D 2005, 60(16), 134–138.
 3. Fraś M., Turbiarz A., Kolonko J., Kadłbowska M., Kudłacik B.: Pielęgniarskie studia licencjackie – wyobrażenia i rzeczywistość. Pielęg. XXI w. 2012, 41(4), 11–15.
 4. Bartkowiak G.: Oczekiwania przyszłych pielęgniarek i lekarzy dotyczące nauki i pracy w strukturach zjednoczonej Europy. Piel. Pol. 2005, 20(2), 486–493.
 5. Wołoszyn P.: Ratownicy medyczni jako grupa społeczna. NaR 2000, 2, 22–25.
 6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).
 7. Al-Shaqsi S.: Models of International Emergency Medical Service (EMS) Systems. Oman Med. J. 2010, 25(4), 320–323.
 8. Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G.: Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych. Collegium Medicum UJ 1996, 1, 87–95.
 9. Ślusarska B., Sadurska A., Zarzyska D.: Postrzeganie zawodu pielęgniarki z doświadczeń studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo. Med. Dydak. Wychow. 2004, 36(2), 55–58.
 10. Barziej I., Orłowska W., Hasij J., Rydzek J.: Więcej niż zawód. NaR 2010, 1, 10–14.
 11. Bińkowska-Bury M., Marć M., Sobolewski M.: Orientacja życiowa a czynniki motywujące młodzież do podejmowania kształcenia w zawodzie pielęgniarki w oparciu o badania studentów kierunku pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2005, 2, 149–155.
 12. Waszkiewicz L., Zatońska K., Einhorn J., Połtyn-Zaradna K., Gaweł-Dąbrowska D.: Motywacje wyboru studiów medycznych na przykładzie studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Hygeia Public Health 2012, 47(2), 223–226.
 13. Kliszcz J., Fafiński K., Mirek B., Mroczek J.: Praca w służbach ratowniczych i jej wpływ na styl życia oraz strategie radzenia sobie ze stresem. Med. Intens. Ratunk. 2009, 12(1), 4–12.
 14. Kapler M.: Zawód: ratownik medyczny. NaR 2012, 4, 43–46.
 15. Wagner S.L., Martin C.A., McFee J.A.: Investigating the ”Rescu Personality”. Transplantology 2009, 15(3), 5–12.
 16. Raniszewska E.: Licencjonowany ratownik medyczny – zawód o wysokiej randze społecznej. NaR 2007, 2, 38–41.
 17. Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I.: Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia. Probl. Pielęg. 2007, 2–3, 120–127.
 18. Szczepańska B., Szady-Grad M., Klawe J., Kołodziejska K., Złotowska A.: Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl. Hig. Epidemiol. 2010, 91(4), 704–707.
 19. Sztompke P.: Socjologia – analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2012, 2, 125–137.