Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2013, vol. 3, nr 1, styczeń-marzec, str. 7–15

Typ publikacji: praca oryginalna

Język publikacji: polski

Śmierć i umieranie w doświadczeniu nauczycieli i uczniów

Death and Dying Experienced by Teachers and Pupils

Józef Binnebesel1,

1 Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Przeprowadzone badania pokazują, jak śmierć jest postrzegana przez nauczycieli, studentów i uczniów.
Cel pracy. Przedstawienie sposobu reakcji badanych na doświadczanie śmierci w sytuacji związanej z hipotetycznym wystąpieniem śmierci kolegi, studenta.
Materiał i metody. Badaniu przez dobór nieprobabilistyczny poddano 1278 osób, w tym 458 studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich na studiach magisterskich ciągłych 5-letnich i magisterskich uzupełniających po licencjacie oraz 282 nauczycieli wszystkich typów szkół i wykładowców szkół wyższych oraz 538 uczniów. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego, poświęconego postrzeganiu choroby nowotworowej i śmierci w środowisku edukacyjnym.
Wyniki. Analiza wyników badań ukazała przede wszystkim brak profesjonalnego przygotowania nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do sprostania sytuacjom kryzysowym związanym z zaistnieniem śmierci, choroby terminalnej i przeżywania żałoby w klasie lub szkole. Wyniki pokazały również swoistą izolację nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz brak profesjonalnego wsparcia w sytuacjach związanych z wyżej wymienionymi problemami występującymi w placówce oświatowej.
Wnioski. Należy podjąć odpowiednie działania, aby zarówno nauczycieli, jak i uczniów przygotować na śmierć bliskich osób.

Abstract

Background. The research analysis which has been conducted, shows how the death is perceived by teacher, students and pupils.
Objectives. Qualitative and quantitative analysis brings out the way of reactions of the examined on death and education situation connected with hypothetical death of the fellow-student.
Material and Methods. In the survey conducted by a non-probability sampling choice, 1278 persons took part. Among them: 458 students of the education and teaching faculty (5 year-long master studies and bachelor studies), 282 teachers of all type of schools also lecturers of colleges and universities as well as 538 pupils. The research has been conducted within a research project dedicated to the perception of cancer and death within educational environment.
Results. Analysis of the research results brought out first and foremost the lack of professional preparation of teachers, educators and school psychologists to meet the crisis situation connected with death appearance in the class or in the school. The results showed also the isolation of teachers, educators and school psychologists when it comes to dealing with above mentioned problems which occur in school.
Conclusion. You must take appropriate sleps to ensure that both learned and the students prepare for the death of loved ones.

Słowa kluczowe

tanatopedagogika, psychoonkologia, edukacja, pedagogika specjalna

Key words

thanatopedagogic, psychooncology, education, special education

Piśmiennictwo (7)

  1. Binnebesel J.: Ku tanatopedagogice – krok drugi. [W:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Tom III. Red.: Żółkowska T. Szczecin 2008.
  2. Fromm E.: Niech się stanie człowiek, Warszawa 2005, s. 185.
  3. Binnebesel J.: Relacyjne aspekty terapii dzieci terminalnie chorych. [W:] Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych. Red.: Klink A. Kraków 2009.
  4. Dudzikowa M.: Autorytet nauczyciela i edukacja. Trzy opcje. [W:] Edukacyjne drogi i bezdroża. Red.: Kwiecińska R ., Kowala S. Kraków 2002.
  5. Snieżyński M.: Nauczyciele w oczach uczniów. Warszawa 1990.
  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
  7. Binnebesel J.: The experience of living through a death in a school and an academic environment. Adv. Palliat. Med. 2012, 11, 1, 1–8.