Nursing and Public Health

Piel. Zdr. Publ.
Index Copernicus (ICV) – 69.56
Average rejection rate – 24.41%
ISSN 2082-9876 (print)
ISSN 2451-1870 (online)
Periodicity – quarterly

Pobierz PDF

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health

2013, vol. 3, nr 1, styczeń-marzec, str. 45–54

Typ publikacji: praca poglądowa

Język publikacji: polski

Znaczenie choroby w życiu człowieka (aspekt etiologiczny, epistemologiczny i aksjologiczny)

The Meaning of Disease Condition in Human Life (Etiology, Epistemology and Axiology Aspect)

Alicja Rybakiewicz1,

1 Absolwentka kierunków: zdrowie publiczne i pielęgniarstwo, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach

Streszczenie

Choroba jest to stan, który prędzej czy później dotyka każdego człowieka. Stan choroby i zdrowia można by przedstawić na kontinuum. Życie jest to ciągła walka między zdrowiem i chorobą. To co ma siłę przebicia, zależy od jakości naszej egzystencji. Odbiór choroby bardzo się zmienił w wierzeniach społeczeństw, na przestrzeni dziejów i w różnych religiach. Już w wierzeniach ludów pierwotnych utworzyła się pierwsza teoria przyczyn choroby. Ludzie szukali wytłumaczenia w siłach nadprzyrodzonych. Z biegiem czasu wiara w opatrzność wyodrębniła pierwsze religie na świecie. Na początku religie i medycyna były aspektami współpracującymi ze sobą. W miarę głębszego zrozumienia etiologii chorób utworzyła się odrębna dziedzina naukowa: medycyna. Jeśli chodzi o filozoficzną myśl człowieka, znane są nam pojęcia epistemologii oraz aksjologii. Epistemologia choroby uczy nas, że każdy człowiek w stanach choroby jest skłonny do głębszego poznania samego siebie. Aksjologia choroby pokazuje nam natomiast, że choroba nie musi być tylko aspektem negatywnym, ale może przynieść nam jakąś cenną wartość.

Abstract

There is illness condition, which touch every human in faster or later time. Condition of disease and health we can present on the continuum. Life, this is permanently fight among health and illness. Thing, which have got a power of penetration depends on quality of our subsistence. Phenomenon of disease have compliant important changes in society beliefs on area of history and religion. In beliefs of primary people already has been created first theory of reason of disease. They searched an explanation in supernatural power. Faith has singled out first religions with run of time to providence in the world. Religions on start and there was aspects medicine cooperating. Separate scientific domain has been built during deepest apprehension disease etiology medicine. If it walks be known about philosophical thought of person notions epistemology and axiology. Epistemology of disease teach us, that each person is open in states of diseases for deepest knowledge. Axiology of disease, however, it shows, that disease must not be negative aspect only, but some valuable value can bring.

Słowa kluczowe

choroba, zdrowie, etiologia, aksjologia, epistemologia

Key words

illness, health, etiology, axiology, epistemology

Piśmiennictwo (11)

 1. Jaspers K.: Filozofia egzystencji. Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, s. 91.
 2. Płonka-Syroka B.: Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Tom 2. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 1999, s. 75.
 3. Majewska-Opiełka I.: Droga do siebie. Wyd. Medium, Warszawa 1994.
 4. Jaroszewski K., Mojs E., Samborski W.: Konteksty historyczne i filozoficzne badań jakości życia. Piel. Pol. 2009, 3(33), 234–237.
 5. Kubiak M.: Psychologia zachowań zdrowotnych. Piel. Pol. 2009, 2(32), 128–132.
 6. Nawrocka A.: W poszukiwaniu podstaw i zasad bioetyki. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001, 38–39.
 7. Kulik T., Latalski M.: Zdrowie publiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2002, s. 18.
 8. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom 2, D–H. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 9. Szumowski W.: Historia medycyny. Wyd. Sanmedia, Warszawa 1994, 6–9, 226–228, 660, 662.
 10. Podsiad A., Więckowski Z.: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. Wyd. Pax, Warszawa 1983, s. 7, 91.
 11. Sontag S.: Choroba jako metafora AIDS i jego metafory. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, 47–49.